Envites - NAŠE SPECIALIZACE
NAŠE SPECIALIZACE

Vývoj a výroba zařízení
Návrh a dodávka technologických celků na klíč
Služby a poradenství
Popis řešení ENVITES

Řada procesů v technologické praxi spočívá v oddělení pevné a kapalné fáze. Nabídka ENVITES zahrnuje know-how a ucelenou řadu výrobků a služeb pro účinnou a ekonomicky přínosnou separaci nejrůznějších druhů suspenzí.

Vývoj a výroba zařízení

Základ dodávek firmy ENVITES tvoří zařízení z vlastní produkce. Specializujeme se zejména na vývoj a výrobu plachetkových filtračních lisů, tzv. kalolisů, kterých jsme již dodali několik set kusů do mnoha zemí celého světa.Návrh a dodávka technologických celků

Při odlučování pevných částic z kapaliny jsou obvykle využívány dvě základní a osvědčené metody dělení - sedimentace a filtrace, popřípadě jejich vzájemná kombinace, doplněná o další podpůrné procesy.


Řešení ENVITES, využívající tyto metody, nachází uplatnění zejména v oblastech:

 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Dočištění komunálních odpadních vod
 • Výroba a úprava technologické a pitné vody
 • Zpracování surovin a minerálů
 • Chemický průmysl
 • Metalurgický průmysl
 • Potravinářský průmysl


  Jednotlivé typy dodávek technologických celků ENVITES lze členit následujícím způsobem:
 • Vícestupňová úprava vod
 • Čiřící procesy
 • Neutralizace vod
 • Chemické čištění průmyslových vod
 • Úprava a předčištění vod pro průmyslové objekty
 • Filtrační stanice pitných a průmyslových vod
 • Rekonstrukce úpraven vod
 • Odvodňování kalů
 • Rekonstrukce stávajících velkoobjemových nádrží
 • Lamelové vestavby pro intenzifikaci usazování
 • Automatizace úpraven a čistíren vod


  Služby a poradenství

  Důležitou součást naší nabídky tvoří služby zákazníkům - poradenská činnost, provedení zkoušek, dodávka a montáž zařízení, záruční a pozáruční servis apod.


  Popis řešení ENVITES

  Obvykle se jedná se o sestavu zařízení na jejíž vstup je přiváděna znečištěná kapalina a výstupem je vyčiřená (odsazená) voda, filtrát a filtrační koláč s vysokým podílem sušiny. Většinu suspenzí je nutno před vlastní separací upravit nadávkováním pomocných chemikálií. Změní se tak jejich vlastnosti (např. pH, elektrický náboj) a dojde k vytvoření vloček, které lze snadněji odloučit od kapalné fáze. Podoba technologického celku se liší v závislosti na množství, druhu a vlastnostech zpracovávané suspenze.

  schéma technologického celku ENVITES:


  Proces sestává z těchto základních fází:
 • Příprava pomocných chemikálií (rozmíchání, jímání, dávkování)
 • Čiření (koagulace, flokulace) a sedimentace
 • Jemné dočištění odsazené vody (filtrace na pískových filtrech)
 • Odvodňování (filtrace na kalolisech, popřípadě na dekantačních odstředivkách)
 • Doprava a akumulace látek (suspenzí a kalů v rámci technologie)

  Pro různé typy suspenzí se rozsah technologie může výrazně lišit. S ohledem na skutečnost, že jsme výrobce většiny výše uvedených zařízení, dodáváme za výhodných podmínek také jednotlivé části popsaného celku.