Envites - Filtrace a odvodnění
NAŠE SPECIALIZACE > Filtrace a odvodnění
Povrchová filtrace (kalolisy)
Hloubková filtrace (pískové filtry)
Řešení firmy ENVITES

Jedná se o separaci kapalinových suspenzí průtokem kapaliny propustnou překážkou, přičemž pevné, nerozpuštěné látky se zachycují v přepážce, nebo na jejím povrchu.

Základní způsoby filtrace používané ve vodním a kalovém hospodářství čistíren a vodáren jsou povrchová a hloubková filtrace.

Povrchová filtrace (odvodnění)

K odloučení nerozpuštěných částic od kapaliny dochází na povrchu filtrační přepážky.

Při povrchové (koláčové) filtraci jsou nejprve zachycovány částice větší než je velikost otvorů porézní vrstvy – při plachetkové filtraci větší než „oka“ filtrační tkaniny (síta). Základní vrstvou usazených částic, vytvořenou na plachetce, jsou zadržovány menší až velmi jemné částice. Při jejich vyšší koncentraci v suspenzi tyto částice vytvářejí shluky („klenby“) před filtrační přepážkou a vzniká základní vrstva kalového koláče. S narůstající dobou filtrace se tloušťka koláče zvyšuje.

Cílem procesu odvodňování je dosažení co nejvyšší sušiny filtračního koláče za současného dosažení co nejvyšší čistoty filtrátu. Pro takovou separaci (filtraci) se jeví v mnoha případech jako optimální řešení nasazení kalolisu.

Hloubková filtrace

K odloučení jemných nerozpuštěných částic od kapaliny dochází v pórovitém prostoru zrnité nebo vláknité vrstvy.

Hloubková filtrace je zpravidla používána v technologiích úpravy a čistění vody jako kontrolní operace pro odstranění jemných mechanických nečistot z protékající kapaliny nejčastěji pískovou vrstvou.

V pórech zrnité nehomogenní vrstvy filtru se při průtoku nízko koncentrované suspenze ukládají jemné částice nečistot. Zachycené částice dále napomáhají k odloučení velmi jemných podílů suspendovaných látek. Proces hloubkové filtrace napodobuje procesy čistění povrchových vod v přírodě.

Hloubkové filtry mají převažující uplatnění při čištění a úpravě vod ve vodárenské a energetické technice nebo při dočisťování splaškových a průmyslových odpadních vod. V praxi je při čištění vod resp. dočisťování vod používána obvykle filtrace v otevřených anebo uzavřených (tlakových) pískových filtrech.

Řešení ENVITES

Firma ENVITES vyrábí a dodává tato filtrační zařízení:

Pro povrchovou (komorovou) filtraci:
Pro hloubkovou (pískovou) filtraci: