Envites - Příprava pomocných chemikálií
NAŠE SPECIALIZACE > Příprava pomocných chemikálií

Úkolem pomocných chemikálií je umožnit, popřípadě urychlit proces separace a pokud je potřeba, tak rovněž upravit chemické vlastnosti suspenze.


Přínosy pomocných chemikálií:

 • Vyvločkování kalu – chemikálie sloučí velmi jemné částice do větších celků (vloček), které sedimentují a je možné je oddělit od kapaliny (více o procesu čiření zde)
 • Zvýšení sušiny - úpravou vlastností média může být dosaženo vyššího hmotnostního podílu nerozpuštěných látek ve výsledném filtračním koláči
 • Úprava chemických vlastností suspenze – nadávkováním chemikálií lze upravit pH apod.


Hlavní oblasti nasazení pomocných chemikálií:

 • Čištění a úprava technologických vod (v energetice)
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Čištění komunálních odpadních vod
 • Výroba a úprava pitné vody
 • Zpracování surovin a minerálů
 • Metalurgický průmysl
 • Potravinářský průmysl


Nabízená zařízení ENVITES

 • Rozmíchávací nádrže na polymerní flokulanty
 • Rozmíchávací nádrže na vápno
 • Zásobní nádrže na chemikálie
 • Příslušenství (řezačky pytlů, násypky a podavače, dávkovací čerpadla, meřící a řídící prvky)