Přínosy
Hlavní oblasti nasazení
Základní části čiřiče
Princip čiření
Výrobky ENVITES pro čiření
Pomocné chemikálie
Výhody řešení ENVITES


Hlavním úkolem sedimentace je oddělit pevné látky od kapaliny. Ve většině případů nepostačuje prosté usazování (částice nesedimentují, popřípadě sedimentují velmi pomalu) a je nutno kapalinu chemicky upravit. V takovém případě je užívána fyzikálně chemická metoda čištění vod - tzv.čiření.


Přínosy:
 • Zvýšená rychlost sedimentace – oproti prosté sedimentaci je možno pracovat s výrazně vyššími průtoky suspenze
 • Menší velikost zařízení – ve srovnání s prostou sedimentací postačují při stejném výkonu (průtoku) nádrže s menším objemem.
 • Úspora investičních nákladů a místa nutného pro instalaci zařízení
 • Separace nesedimentujících, popř. špatně sedimentujících látek – nadávkováním vhodných chemikálií lze z pevné fáze vytvořit shluky vloček, které se usazují.

Hlavní oblasti nasazení:
 • Čištění a úprava technologických vod (v energetice)
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Čištění komunálních odpadních vod
 • Výroba a úprava pitné vody
 • Zpracování surovin a minerálů
 • Metalurgický průmysl
 • Potravinářský průmysl

Základní části čiřiče:
 • Koagulační nádrž
 • Flokulační nádrž (vločkovač)
 • Sedimentační nádrž
Koagulační, flokulační a sedimentační nádrže lze slučovat a kombinovat v závislosti na konkrétní aplikaci.

Součástí systémů pro čiření jsou nádrže na skladování, přípravu a dávkování pomocných chemikálií.


Princip čiření

Některé pevné částice v suspenzích samovolně nevytvářejí větší celky, naopak se vzájemně odpuzují. Důvodem je jejich stejný elektrický náboj. Při nadávkování destabilizačního činidla (koagulantu), dojde k narušení elektrického náboje částic, což má za následek vytváření prvotních shluků částic. Následně se do suspenze dávkuje flokulační činidlo, které urychlí tvorbu shluků částic – sedimentujících vloček.

Průběh procesu:

Koagulační činidla jsou obvykle dávkována do reaktoru (homogenizační nádrže). V některých případech lze dávkovat přímo do potrubí (za použití potrubního směšovače) a vypustit tak homogenizační nádrž.

Perikinetická fáze (koagulace): V koagulační nádrži je směs suspenze a koagulantu intenzivně míchána. Přitom dochází k neutralizaci náboje pevných částic a jejich shlukování do větších celků.

Ortokinetická fáze (flokulace): Suspenze je vedena do flokulační nádrže nebo části čiřiče (vločkovače), kde za pomalého míchání dochází k tvorbě vloček. Rychlost míchání je nutno přizpůsobit charakteru suspenze – nesmí dojít k rozbití vloček a zároveň je nutno zajistit, aby se shluky částic vzájemně setkaly a spojily se do větších celků.

Z flokulační nádrže je suspenze vedena do sedimentační nádrže, ve které dochází k usazování vloček. Vyčiřená voda odchází přepadem ven z čiřiče, usazený kal se přetlakem vody, popřípadě s pomocí čerpadla odvádí k dalšímu zpracování.

Zásadní vliv na celý proces má správné nadávkování pomocných chemikálií. Ty jsou odlišné pro různé suspenze a zpravidla je nutno jejich nasazení ověřit sedimentační zkouškou.

Za účelem dosažení vyššího hmotnostního podílu nerozpustných látek v kalu je prováděno zahuštění prostřednictvím zahušťováku kalů. Dodatečné zahuštění má velký význam zejména při následném odvodnění kalů.

Odsazená voda je zpravidla vracena zpět do procesu čištění.


Výrobky ENVITES pro systémy čiření:

Příprava a dávkování chemikálií:
 • Rozmíchávací nádrže na flokulant
 • Rozmíchávací nádrže na vápno
 • Zásobní nádrže na chemikálie
Reaktory:
 • Homogenizační nádrže
Sedimentační nádrže:
 • Lamelové usazováky
 • Lamelová dělička
 • Usazovací flokulační nádrže s lamelovou vestavbou
 • Čiřič CF (kompaktní kombinované zařízení)
 • Čiřič CVL (sestava koagulačního a flokulačního reaktoru a lamelového usazováku)

Rozdělení pomocných chemikálií:
 • Anorganické sloučeniny - např. FeCl3, Al2(SO4)3, vápenné mléko
 • Organické sloučeniny - polymery - podle charakteru jsou dále rozděleny na polyelektrolyty     (anionaktivní, kationaktivní, neionogenní)

Přínosy řešení od firmy ENVITES:
 • Provedení laboratorních zkoušek
 • Z technologického hlediska optimální návrh celého procesu čiření – vhodně zvolený typ, velikost a     materiál nádrží, druh a množství flokulantu, zádržné doby, rychlosti míchání, typy čerpadel atd.
Vyrábíme a dodáváme jednotlivé produkty i kompletní technologické celky.