Envites - Prostá sedimentace
NAŠE SPECIALIZACE > Sedimentace > Prostá sedimentace

Přínosy
Hlavní oblasti nasazení
Zahuštění kalu
Výrobky ENVITES pro zahuštění kalu


Přínosy:

 • Jednoduchá a ekonomicky výhodná metoda separace pro dobře sedimentující částice
 • Snížení příkonu zařízení pro strojní odvodnění kalu (zejména pořizovacích i provozních nákladů na plnící     čerpadlo kalolisu)


Hlavní oblasti nasazení:

 • Čištění a úprava technologických vod (v energetice)
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Čištění komunálních odpadních vod
 • Výroba a úprava pitné vody
 • Zpracování surovin a minerálů
 • Metalurgický průmysl
 • Potravinářský průmysl


Zahuštění kalu:

Za účelem dosažení vyššího hmotnostního podílu nerozpustných látek v kalu (např. v kalu z procesu čiření) je prováděno zahuštění prostřednictvím zahušťováku kalů. Jedná se o nádrž s pomaluběžným míchadlem, které slouží k prořezávání kalu a jeho shrabování směrem ke středu nádrže, odkud je kal odváděn k dalšímu zpracování.

Dodatečné zahuštění má velký význam zejména při následném odvodnění kalů. Zefektivňuje se proces odvodnění, kdy je zpracováván zahuštěný kal, tedy menší množství a zařízení není zbytečně zatěžováno vodou. Snižuje se příkon potřebný pro strojní odvodnění a investice do zahušťováku kalů poměrně rychle vrací v úsporách provozních nákladů.

Odsazená voda je zpravidla vracena zpět do procesu čištění.


Výrobky ENVITES pro zahuštění kalů:

Zahuštění kalu:

 • Zahušťováky kalů
 • Dosazovací nádrže

Vyrábíme a dodáváme jednotlivé produkty i kompletní technologické celky.